پست 132کیلو ولت فاز 14 عسلویه

نصب ،تست وراه اندازی پست 132کیلو ولت سوییچ گیر فاز 14 عسلویه

عملیات نصب ،تست وراه اندازی بخش 230کیلوولت پروژه قزوین

عملیات نصب ،تست وراه اندازی بخش 230کیلوولت پروژه قزوین

عملیات نصب پروژه شهید رجایی

عملیات نصب سینی و لدر ،نصب فیدر 20کیلو ولت ،کابل کشی ووایرینگ (نصب تست و راه اندازی )بانک خازنی

عملیات نصب تجهیزات پست 230کیلو ولت نیرو گاهی زرند کرمان

عملیات نصب تجهیزات پست 230کیلو ولت نیرو گاهی زرند کرمان

عملیات اجرای نصب وراه اندازی پروژه پست 132/20کیلو ولتGIS فرهنگ

عملیات اجرای نصب وراه اندازی پروژه پست 132/20کیلو ولتGIS فرهنگ

پست 132/33 کیلو ولت دانیال

عملیات اجرای مونتاژو نصب، سازهای فلزی سایت تجهیزات وباسبار

مناقصه ساختمانی پروژه امام رضا (ع )

عملیات تامین مصالح و اجرای بخش ساختمانی پست 132/400 امام رضا

مناقصه نصب تجهیزات GIS فرهنگ

مناقصه نصب تجهیزات پست فرهنگ