عملیات اجرایی ساختمانی پروژه بروجرد

عملیات اجرایی ساختمانی پروژه.63.20 230کیلو ولت بروجرد

مناقصه پست دانیال

بخش عملیات کابل کشی و وایرینگ LVوHV،نصب فیدر اجرای سیستم رو شنایی

مناقصه پست شهید رجایی

بخش عملیات کابل کشی و وایرینگ ،نصب فیدر و اجرای سیستم رو شنایی

کلید خانه 132 کیلو ولت نیرو گاهی خاتم یزد

عملیات خرید و اجرایی بخش ساختمانی

پست پارود

عملیات تست وراه اندازی بخش 230.20کیلوولت پارود

پروژه آتین گناباد

بخش خریدواجرای عملیات ساختمانی در پست132/20 کیلو ولت فرو سیلسیم و منیزیوم آتین

پست132/20 کیلو ولت جیرفت 3

بخش عملیات تست وراه اندازی پست132/20 کیلو ولت جیرفت 3

عملیات نصب پروژه سردرگان

نصب سازه اجرای سیستم زمین ،اجرای باسبار و نصب تجهیزات

عملیات نصب پست پارود

عملیات کابل کشی ،لدرگذاری ونصب تابلو و وایرینگ پست پارود

مناقصه سیم کشی خط 33 کیلو ولت آزادگان

بخش سیم کشی خط 33 کیلوولت آزادگان جنوبی

توسعه میدان نفت آزادگان جنوبی -فاز یک

احداث فوندانسیون و اجرای سیستم زمین خط230کیلو ولت نیرو گاه غرب کارون به SGosp

پروژه جیرفت 3

انجام کابل کشی و وایرینگ پست 132 کیلو ولت جیرفت

مناقصه تصویه خانه شهرک صنعتی شاهرود

بخش خرید و اجرای بخش ساختمانی تصفیه خانه شهرک صنعتی شاهرود

تست و راه اندازی پست 230/20کیلو ولت مس در آلو

عملیات نصب تست وراه ندازی پست230/20کیلوولت کارخانه تغلیظ مس درآلو کرمان