تست و راه اندازی پست 230/20کیلو ولت مس در آلو

عملیات نصب تست وراه ندازی پست230/20کیلوولت کارخانه تغلیظ مس درآلو کرمان

مناقصه پست 230کیلو ولت زرند کرمان

بخش عملیات تست و راه اندازی بخش 230کیلوولت پست زرند کرمان

مناقصه عملیات نصب HV و محوطه پست 230/20 کیلو ولت پارود

بخش نصب HVشامل نصب سازه و آهن آلات . نصب تجهیزات نصب باسبار سیمی و لوله ای نصب سیستم ارت بخش 230کیلو ولت

پست132/20کیلو لت جیرفت

عملیات بخشی از نصب HVپست132.20کیلو لت جیرفت

پست 132کیلو ولت فاز 14 عسلویه

نصب ،تست وراه اندازی پست 132کیلو ولت سوییچ گیر فاز 14 عسلویه