مناقصه عملیات سیم کشی خط230 کیلوولت

عملیات سیم کشی خط230 کیلوولت نیرو گاه غرب کارون به پست SGOSP

مناقصه تصفیه خانه گنبد

عملیات اجرای طرح ارتقاء مدول اول و احداث مدول دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی گنبد

مناقصه خط 230 کیلوولت آزادگان

عملیات مونتاژ، و نصب برج های خط 230 کیلو ولت نیرو گاه غرب کارون به SGOSP

مناقصه پست سردرگان

عملیات کابل کشی وایرینگ نصب و تابلو های پست.63/20 /230کیلو ولت سردرگان

تصفیه خانه فاظلاب شهرک صنعتی شیروان

عملیات اجرایی تصفیه خانه فاظلاب شهرک صنعتی شیروان

عملیات اجرایی ساختمانی پروژه بروجرد

عملیات اجرایی ساختمانی پروژه.63.20 230کیلو ولت بروجرد

مناقصه پست دانیال

بخش عملیات کابل کشی و وایرینگ LVوHV،نصب فیدر اجرای سیستم رو شنایی

مناقصه پست شهید رجایی

بخش عملیات کابل کشی و وایرینگ ،نصب فیدر و اجرای سیستم رو شنایی

کلید خانه 132 کیلو ولت نیرو گاهی خاتم یزد

عملیات خرید و اجرایی بخش ساختمانی

پست پارود

عملیات تست وراه اندازی بخش 230.20کیلوولت پارود

پروژه آتین گناباد

بخش خریدواجرای عملیات ساختمانی در پست132/20 کیلو ولت فرو سیلسیم و منیزیوم آتین

پست132/20 کیلو ولت جیرفت 3

بخش عملیات تست وراه اندازی پست132/20 کیلو ولت جیرفت 3

عملیات نصب پروژه سردرگان

نصب سازه اجرای سیستم زمین ،اجرای باسبار و نصب تجهیزات

عملیات نصب پست پارود

عملیات کابل کشی ،لدرگذاری ونصب تابلو و وایرینگ پست پارود

مناقصه سیم کشی خط 33 کیلو ولت آزادگان

بخش سیم کشی خط 33 کیلوولت آزادگان جنوبی

توسعه میدان نفت آزادگان جنوبی -فاز یک

احداث فوندانسیون و اجرای سیستم زمین خط230کیلو ولت نیرو گاه غرب کارون به SGosp

پروژه جیرفت 3

انجام کابل کشی و وایرینگ پست 132 کیلو ولت جیرفت

مناقصه تصویه خانه شهرک صنعتی شاهرود

بخش خرید و اجرای بخش ساختمانی تصفیه خانه شهرک صنعتی شاهرود

تست و راه اندازی پست 230/20کیلو ولت مس در آلو

عملیات نصب تست وراه ندازی پست230/20کیلوولت کارخانه تغلیظ مس درآلو کرمان