جستجوی پروژه ها
صنایع
صنعت برق
صنعت آب
صنایع معدنی و فلزی
صنعت نفت
خدمات
پستهای 400 و 230 کیلوولت (EPC)
پستهای 132و 63 کیلوولت (EPC)
عنوان پروژه کارفرمای اصلی
توسعه 2 فيدر خط و ترانس 132/63 کيلوولت در پست 400/132 کيلوولت سرزه شرکت برق منطقه ای هرمزگان
احداث پست 230/20 کيلوولت پارود شرکت برق منطقه ای سيستان و بلوچستان
احداث پست 132/20 کيلوولت زاوين شرکت برق منطقه ای خراسان
پست132/20 کيلوولت GIS فرهنگ شرکت برق منطقه ای خراسان
احداث پست 230/63/20 کيلوولت DCS سردرگان شرکت برق منطقه ای سيستان و بلوچستان
احداث پست 132 کيلوولت پست 400/132 کيلوولت حاجي آباد شرکت برق منطقه ای هرمزگان
توسعه پست 230/63 کيلوولت فجر گنبد شرکت برق منطقه ای مازندران