عملیات نصب ،تست وراه اندازی بخش 230کیلوولت پروژه قزوین

شرکت محترم ...............

با سلام ،بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت نیرو توان انتقال و فوق توزیع برق استان سمنان در نظر دارد . درپروژه قزوین

 در بخش عملیات نصب ،تست وراه اندازی بخش 230کیلوولت پروژه قزوین را به پیمانکار واگذار می نماید .لذا خواهشمند است

 نسبت به دریافت اطلاعات از وب سایت آذرخش انرژی مهام شرق تکمیل و ارسال  پیشنهاد قیمت در پاکت سر بسته (درروی

پاکت درج شود که مربوط به مناقصه قزوین است )حداکثر تا مورخ 1400.10.27 به امور پیمانکاران فرعی (آقای آتشی)

   اقدام لازم بفرمایید .

 

مناقصه پست قزوین