عملیات اجرای نصب وراه اندازی پروژه پست 132/20کیلو ولتGIS فرهنگ


شرکت محترم ..........

با سلام و احترام ،بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت نیرو توان انتقال فوق توزیع استان سمنان درنظر دارد عملیات اجرای نصب وراه اندازی پروژه پست -

132/20کیلو ولتGISفرهنگ  را به پیمانکار واگذار نماید، لذا خواهشمنداست نسبت به دریافت اطلاعات از وب سایت شرکت مهندسی  آذرخش انرژی مهام شرق به


نشانی aemsco.ir و تکمیل و ارسال پیشنهاد قیمت به  همراه فرم تکمیل شده شناسنامه پیمانکار در پاکات سربسته مهر شده (در روی پاکت درج شود که مربوط به

مناقصه احداث پست 132/20ولت فرهنگ  )حد اکثر تا مورخ 1400.09.20 به امور پیمانکاران فرعی ،آقای آتشی اقدام لازم بفرمایید .

 

مناقصه پست فرهنگ