پست 132/33 کیلو ولت دانیال


شرکت محترم ..........

با سلام و احترام ،بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت مهندسی نیرو توان انتقال فوق توزیع استان سمنان در نظر دارد عملیات اجرای مونتاژو نصب، سازهای فلزی

سایت تجهیزات وباسبار (احداث پست پست 132/33 کیلو ولت دانیال را به پیمانکار واگذار نماید، لذا خواهشمنداست نسبت به دریافت اطلاعات از

aemsco.ir  وب سایت شرکت مهندسی  آذرخش انرژی مهام شرق به نشانی

  و تکمیل و ارسال پیشنهاد قیمت به  همراه فرم تکمیل شده شناسنامه پیمانکار در پاکات

سربسته مهر شده (در روی پاکت درج شود که مربوط به مناقصه احداث پست 132/33کیلو ولت دانیال)

حد اکثر تا مورخ 1400.09.10 به امور پیمانکاران فرعی ،آقای آتشی اقدام لازم بفرمایید..