مناقصه نصب تجهیزات GIS فرهنگ

شرکت محترم ............
با سلام و احترام ، بدينوسيله به اطلاع مي رساند شرکت مهندسي آذرخش انرژي مهام شرق  در نظر دارد در پروژه فرهنگ :
  نصب  تجهيرات GIS پست فرهنگ  طبق نقشه پيوست
 را به پيمانکار واگذار نمايد ، لذا خواهشمند است نسبت به دريافت اطلاعات از وب سايت شرکت مهندسي آذرخش انرژي مهام شرق و تکميل و ارسال پيشنهاد قيمت در پاکت سربسته (در روي پاکت درج شود که مربوط به مناقصه نصب پست فرهنگ  است ) ،
 حداکثر تا مورخ 1400.06.10 به امور پيمانکاران فرعي( آقاي عشرتي) اقدام لازم بفرماييد.

 

مناقصه پست فرهنگ