مناقصه ساختمانی پروژه امام رضا (ع )

شرکت محترم .........

با سلام و احترام ، بدينوسيله به اطلاع مي رساند شرکت مهندسي آذرخش انرژي مهام شرق درنظردارد عمليات تامين مصالح و اجراي بخش ساختماني پست 132/400

امام رضا را به پيمانکار واگذار نمايد ، لذا خواهشمند است نسبت به دريافت اطلاعات از وب سايت شرکت مهندسي آذرخش انرژي مهام شرق و تکميل و ارسال پيشنهاد

 قيمت به همراه فرم تکميل شده شناسنامه پيمانکار در پاکات سربسته مهر شده (در روي پاکات درج شود که مربوط به مناقصه ساختماني پروژه احداث پست_
 
GIS 132/400کيلو ولت امام رضا (ع) است ). حداکثر تامورخ 1400/04/31 به امور پيمانکاران فرعي ، آقاي آتشي اقدام لازم بفرماييد .