تست و راه اندازی پست 230/20کیلو ولت مس در آلو

شرکت محترم ..........

با سلام و احترام ،بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت نیرو توان انتقال فوق توزیع استان سمنان درنظر دارد عملیات نصب تست وراه ندازی  پست230/20کیلوولت

 کارخانه تغلیظ مس در آلو کرمان را به پیمانکار واگذار نماید، لذا خواهشمنداست نسبت به دریافت اطلاعات از وب سایت شرکت مهندسی  آذرخش انرژی مهام شرق

به نشانی aemsco.ir و تکمیل و ارسال پیشنهاد قیمت به  همراه فرم تکمیل شده شناسنامه پیمانکار در پاکات سربسته مهر شده (در روی پاکت درج شود که مربوط به

مناقصه تست و راه اندازی پست 230/20 GISکیلو ولت درآلو )حد اکثر تا مورخ 1401.02.15 به امور پیمانکاران فرعی ،آقای آتشی اقدام لازم

 بفرمایید .

مناقصه پست درآلو