مناقصه پست 230کیلو ولت زرند کرمان

شرکت محترم ...............

با سلام ،بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت آذرخش انرژی مهام شرق در نظر دارد . درپروژه زرند کرمان

 در بخش عملیات تست وراه اندازی بخش 230کیلوولت پست زرند کرمان را به پیمانکار واگذار می نماید .لذا خواهشمند است

 نسبت به دریافت اطلاعات از وب سایت آذرخش انرژی مهام شرق تکمیل و ارسال  پیشنهاد قیمت در پاکت سر بسته (درروی

پاکت درج شود که مربوط به مناقصه زرند کرمان  است )حداکثر تا مورخ 1401.01.30 به امور پیمانکاران فرعی (آقای آتشی)

   اقدام لازم بفرمایید .

مناقصه پست زرند کرمان