مناقصه عملیات نصب HV و محوطه پست 230/20 کیلو ولت پارود

شرکت محترم ...............

با سلام ،بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت مهندسی آذرخش انرژی  مهام شرق در نظر دارد درپروژه پارود در (بخش نصب HVشامل نصب سازه و

آهن آلات . نصب تجهیزات نصب باسبار سیمی و لوله ای نصب سیستم ارت بخش 230کیلو ولت) را به پیمانکار واگذار می نماید .لذا خواهشمند

 است نسبت به دریافت اطلاعات از وب سایت شرکت مهندسی آذرخش انرژی مهام شرق به آدرس :aemsco.ir تکمیل و

 ارسال  پیشنهاد قیمت درپاکت سربسته (درروی پاکت درج شود که مربوط به مناقصه پارود است )حداکثر تا مورخ 1401.02.01

به امور پیمانکاران فرعی (آقای آتشی) اقدام لازم بفرمایید .

مناقصه پست پارود