پست132/20کیلو لت جیرفت

شرکت محترم .........

با سلام و احترام ، بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت مهندسی آذرخش انرژی مهام شرق درنظردارد  (عملیات بخشی از نصب HVپست132.20کیلو لت جیرفت)

 را به پیمانکار واگذار نماید ، لذا خواهشمند است نسبت به دریافت اطلاعات از وب سایت شرکت مهندسی آذرخش انرژی مهام شرق و تکمیل و ارسال پیشنهاد

 قیمت به همراه فرم تکمیل شده شناسنامه پیمانکار در پاکات سربسته مهر شده (در روی پاکات درج شود که مربوط به مناقصه عملیات نصب پست132.20کیلو ولت

جیرفت ). حداکثر تامورخ 1400/12/01 به امور پیمانکاران فرعی ، آقای آتشی اقدام لازم بفرمایید .

 

مناقصه پست جیرفت