پست 132کیلو ولت فاز 14 عسلویه

شرکت محترم ...............

با سلام ،بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت نیرو توان انتقال و فوق توزیع برق استان سمنان درنظر دارد .درپروژه عسلویه فاز 14در بخش عملیات

    نصب ،تست وراه اندازی پست 132کیلو ولت سوییچ گیر فاز 14 عسلویه را به پیمانکار واگذار می نماید .لذا خواهشمند است نسبت به دریافت اطلاعات

از وب سایت آذرخش انرژی مهام شرق تکمیل و ارسال  پیشنهاد قیمت در پاکت سربسته (درروی پاکت درج شود که مربوط به مناقصه عسلویه فاز 14

است )حداکثر تا مورخ1400.11.03به امور پیمانکاران فرعی (آقای آتشی) اقدام لازم بفرمایید .

 

مناقصه پست فاز 14