عنوان پروژه : احداث پست 132 کيلوولت پست 400/132 کيلوولت حاجي آباد

کارفرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان

مشاور :