عنوان پروژه : توسعه 2 فيدر خط و ترانس 132/63 کيلوولت در پست 400/132 کيلوولت سرزه

کارفرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان

مشاور :