احداث پست 230/20 کيلوولت پارود در منطقه شهرستان راسک بخش پارود بدون شک يکي از مهم ترين پروژه هاي احداث پست فشارقوي در استان سيستان و بلوچستان است 

که با حضور فرماندارمحترم ، بخشدار محترم و مدير عامل محترم برق منطقه اي ، معاونين ، مسئولين و معتمدين محترم محلي در محل احداث پروژه، عمليات اجرايي آن آغاز شده و با بهره برداري از اين پست در آينده ، ضمن افزايش پايداري و قابليت اعتماد شبکه فشارقوي ، بخش اعظم مشکلات برق در اين منطقه حل خواهد شد و امکان توسعه و آباداني منطقه و اشتغال زايي نيز فراهم خواهد شد.